Gwarancja

BAKALE Karolina Szymendera jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. Konsumentowi przysługuje również prawo do reklamacji produktów z tytułu gwarancji producenta.

 

BAKALE Karolina Szymendera jako sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem. Klientowi, który nie jest Konsumentem przysługuje prawo do reklamacji produktów z tytułu gwarancji producenta.

 

Czas gwarancji na dany produkt jest podany w specyfikacji technicznej lub na karcie zakupowanego produktu.

 

Aby zgłosić usterkę, należy wypełnić formularz reklamacyjny: Formularz reklamacyjny towaru konsument BAKALE albo Formularz reklamacyjny towaru przedsiębiorstwo BAKALE należy kierować  mailowo na adres serwis@bakale.pl. lub tradycyjnie pocztą na adres BAKALE lighting, Długa 105, 83-031 Cieplewo. Można skorzystać również z przycisku „dodaj reklamację", który dostępny jest w zakładce Twoje konto. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni.

 

Z tytułu gwarancji Klient będący konsumentem może domagać się:
 1. wymiany towaru na nowy* (art. 577 § 2, 3)
 2. nieodpłatną naprawę towaru*(art. 577 § 2, 3)
 3. wymiany towaru na inny towar z oferty
 4. obniżenia ceny towaru o kwotę w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 5. odstąpienia od umowy i  zwrotu ceny towaru na konto (art. 577 § 2, 3)

Z tytułu gwarancji Klient niebędący konsumentem może domagać się:

 1. wymiany towaru na nowy* (art. 577 § 2, 3)
 2. nieodpłatną naprawę towaru* (art. 577 § 2, 3)
 3. wymiany towaru na inny towar z oferty

Każdy zakupiony towar można zwrócić w terminie 14 dni od daty zakupu w przypadku, kiedy będzie posiadał widoczną wadę fabryczną uniemożliwiającą korzystanie z niego.

Gwarancji nie podlegają:

 1. towary, które mogły być przetwarzane mechanicznie, termicznie lub chemicznie,
 2. uszkodzenia powstałe z przyczyn mechanicznych, w tym związanych z dokonaniem ingerencji w produkt przez osoby do tego nieupoważnione przez Gwaranta,
 3. uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych,
 4. uszkodzenia powstałe z przyczyn spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi (w szczególności wyładowaniami atmosferycznymi),
 5. uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem towaru,
 6. uszkodzenia spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z towarem, a w szczególności niezastosowaniem się do zaleceń dotyczących instalacji,
 7. uszkodzenia powstałe po przekroczeniu dopuszczalnych obciążeń, zastosowania nieprawidłowego środowiska zasilania,
 8. różnice w barwach wyrażone w kalwinach lub nazwach barwy białej, przed montażem należy sprawdzić temperaturę barwową zakupionych towarów.

W wypadku stwierdzenia naruszenia plomb gwarancyjnych lub śladów ingerencji osób nieupoważnionych przez Gwaranta, prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione , eksploatowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub usunięcia/zamazania elementów pozwalających na zidentyfikowanie towaru klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi/gwarancji.

Reklamacji z tytułu gwarancji podlegają jedynie wady konstrukcyjne i produkcyjne, powstałe z winy producenta, sklep BAKALE lighting nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieodpowiedniego używania zakupionych produkt.

Roszczeniom z tytułu gwarancji nie podlegają także towary które zostały uszkodzone podczas transportu lub w sposób ich nie prawidłowego używania.

Aby zachować hermetyczność systemów, należy stosować złączki hermetyczne w miejscach wszelkich połączeń elektrycznych ( moduł + przewód, przewód + przewód, przewód + zasilacz, itp.) lub zastosować puszki hermetyczne. Niestosowanie takich złączy może doprowadzić do dostania się wilgoci przez przewody do środka modułu (oznaką takiego stanu może być zaparowanie soczewki od środka).

Przed aplikacją produktu niezwłocznie należy sprawdzić jego zgodność z parametrami typu: temperatura barwowa, napięcie, moc, partia produkcyjna ( data produkcji). Należy również zapoznać się z informacjami technicznymi towaru, które znajdują się w instrukcji obsługi i specyfikacji technicznej oraz ogólnymi informacjami technicznymi pod linkiem Informacje techniczne.
Dodatkowo informacje na temat długości gwarancji na produktu LEDlink, można znaleźć pod stroną Moduły LED lub Taśmy LED.

 

 
Formularz reklamacyjny towaru przedsiębiorstwo
 
 
Formularz reklamacyjny towaru konsument
 
 
Formularz odstąpienia od umowy konsumenta
 
pixel