Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BAKALE Lighting

  1. Definicje

   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość. ;
   2. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   3. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienie do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności z tytułu rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.
   4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
   5. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego BAKALE lighting, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.;
   6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.bakale.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
   7. Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym. ;
   8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy BAKALE Karolina Szymendera z siedzibą:  ul. Storczykowa 15C/1  83-000 Juszkowo, oznaczoną numerem NIP: 604-009-63-92, REGON: 221196265, BDO: 000136013, tel. (58) 713-82-37, e-mail: biuro@bakale.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
   10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
   12. Koszyk - Element oprogramowania hurtowni, w którym widoczne są wybrane przez użytkownika produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
   13. Formularz zamówienia - Interaktywny formularz dostępny w hurtowni umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
   14. Formularz rejestracji - Formularz dostępny w sklepie internetowym BAKALE lighting, umożliwiający utworzenie konta hurtownika lub klienta detalicznego.
   15. Wysłanie zamówienia - zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.
   16. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.
     
  2. Postanowienia ogólne

   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego BAKALE lighting dostępnego pod adresem: www.bakale.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   2. Sklep internetowy BAKALE lighting, działający pod adresem: www.bakale.pl, prowadzony jest przez BAKALE Karolina Szymendera.
   3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
    2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
    3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
    4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
   4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących wymagań technicznych:
    1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
    2. aktywne konto poczty elektronicznej (email).
   5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami praw BAKALE Karolina Szymendera zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
   6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bakale.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
   7. BAKALE Karolina Szymendera zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Kontrahenta bez podania przyczyny.
   8. Klient zobowiązuje się̨ nie udostępniać́ loginu ani hasła innym podmiotom. Administrator nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu hasła w jakiejkolwiek formie.
   9. Klient podaje dane osoby odpowiedzialnej po jego stronie, któremu przydzielone zostanie własne konto wraz z hasłem dostępu. Klient będący przedsiębiorstwem ponosi w całości odpowiedzialność́ za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login. Wszelkie oferty zakupu przekazane przez Klienta do BAKALE Karolina Szymendera za pośrednictwem konta będą traktowane, jako dyspozycja zobowiązująca polegająca na złożeniu przez Klienta oferty zakupu produktów umieszczonych w sklepie internetowym BAKALE lighting.
   10. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego BAKALE lighting nie wymaga założenia konta. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego BAKALE lighting możliwe jest po założeniu konta zgodnie z postanowieniami punktu 4 regulaminu.


  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

   1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   2. Klient zobowiązany jest do:
    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
   3. BAKALE Karolina Szymendera może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
    1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
    2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
    3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę BAKALE Karolina Szymendera za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy BAKALE Karolina Szymendera,
   4. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy BAKALE Karolina Szymendera


  4. Rejestracja konta klienta.

   1. Rejestracja jest konieczna do składania przez Klientów zamówień na w sklepie internetowym BAKALE lighting.
   2. W celu rejestracji Klient wypełnia formularz dostępny na stronie www.bakale.pl. Klient ma możliwość w dowolnym momencie zmiany hasła oraz danych wprowadzonych w trakcie wypełniania formularza i rejestracji.
   3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
    1. Klient wypełnia wszystkie pola formularza rejestracyjnego oznaczone gwiazdką, chyba, że pole jest oznaczone, jako opcjonalne,
    2. Informacje wpisane do formularza powinny być zgodne z prawdą,
    3. Klient musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na jego rzecz, przy czym kontrahentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
   4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
    1. Przyjęciem do wiadomości i akceptację przez Klienta postanowień Regulaminu sklepu internetowego BAKALE lighting,
    2. Zawarciem umowy o świadczenie usług przez BAKALE Karolina Szymendera w postaci prowadzenia Konta,
    3. Upoważnieniem BAKALE Karolina Szymendera do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Administratora na adres poczty elektronicznej podany przez Kontrahenta podczas rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta.


  5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.bakale.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    1. przedmiotu zamówienia,
    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    3. wybranej metody płatności,
    4. wybranego sposobu dostawy,
    5. czasu dostawy,
   6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
   7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z BAKALE Karolina Szymendera Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
   10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.


  6. Dostawa i odbiór

   1. Standardowa dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
   2. Istnieje możliwość dostawy Towarów do krajów Unii Europejskiej pod adres wskazany przez Klienta, po wcześniejszym kontakcie z działem handlowym.
   3. Standardowa dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską za pomocą firmy kurierskiej DPD. Koszty standarowe dostawy sa dostępne pod linkiem  WYSYŁKA . Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
   4. Standardowy termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, chyba że Towarem zamówionym jest towar na zamówienie.
   5. Dostawy Towarów przy użyciu palet lub paczek powyżej 2,5 metra długości realizowane są przez inne firmy transportowe.
   6. Potwierdzeniem odbioru towaru jest podpis upoważnionego przez Klienta pracownika na dokumencie WZ wystawionym przez BAKALE Karolina Szymendera, podpisu klienta detalicznego lub dowód dostarczenia towaru przez przewoźnika.
   7. W momencie odbioru dostawy Klient przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem oraz dokonuje oceny ewentualnych uszkodzeń zawartości lub opakowania przesyłki.
   8. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka była dobrze zapakowana, ale zawartośc została uszkodzona lub były braki w przesyłce, Klient sporządza protokół reklamacyjny, który stanowi podstawę̨ do złożenia reklamacji. Protokół musi być́ sporządzony starannie i zawierać faktyczny opis stanu zawartości. Stwierdzenie uszkodzeń lub braków należy jak najszybciej, nie dłużej niż do 3 dni roboczych zgłosić do BAKALE Karolina Szymendera oraz bezzwłocznie przekazać do BAKALE Karolina Szymendera spisany protokół reklamacyjny. ( Formularz reklamacyjny towaru konsument BAKALE albo Formularz reklamacyjny towaru przedsiębiorstwo BAKALE)
   9. W przypadku uszkodzeń przesyłki albo przesyłki i zawartości lub uszkodzeniu przesyłki i braku towaru Klient sporządza wraz z przewoźnikiem protokół szkodowy, który po jego podpisaniu przez Klienta oraz przewoźnika stanowi podstawę̨ do złożenia reklamacji. Protokół musi być́ sporządzony starannie i zawierać faktyczny opis stanu przesyłki i zawartości. Stwierdzenie uszkodzeń lub braków należy jak najszybciej, nie dłużej niż do 3 dni roboczych zgłosić do BAKALE Karolina Szymendera oraz bezzwłocznie przekazać do BAKALE Karolina Szymendera spisany z przewoźnikiem protokół szkodowy (dokument przewoźnika).
   10. Przesyłki z towarem wysyłane przez sklep BAKALE lighting, owinięte są za pomocą czerwonej taśmy z napisem LEDlink. Przy odbiorze przesyłki należy zwrócic uwagę na na to, czy przesyłka nie została uszkodzona oraz na zastosowana taśmę na przesyłce.


  7. Ceny i metody płatności

   1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami netto, należy doliczyć do nich podatek VAT.
   2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
    1. przelewem na numer konta bankowego PL 14 1050 1764 1000 0097 0756 5512,
    2. płatnością za pośrednictwem: Płacę z żółty online, Alior Bank, Bank BPS, Bank Millennium, Bank Pekao, Bank Pocztowy, BLIK, BOŚ Bank, Citi Handlowy, Credit Agricole, Euro Bank, Getin Bank, IdeaBank, ING Bank Śląski, Inteligo, iPKO, mBank, Nest Bank, Net-bank Express, Noble Bank, Pay Way Toyota Bank, PBS Bank, PeoPay, Plus Bank, Płacę z Pl@net, Santander Bank Polska, SGB, T-mobile Usługi Bankowe, Volkswagen Bank,
    3. kartą płatniczą przy odbiorze osobistym,
    4. gotówką przy odbiorze osobisty lub przy pobraniu u kuriera,


  8. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta oraz osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym

   1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
   2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas BAKALE Karolina Szymendera z siedzibą:  ul. Storczykowa 15C/1  83-000 Juszkowo, oznaczoną numerem NIP: 604-009-63-92, REGON: 221196265, BDO: 000136013, tel. (58) 713-82-37, e-mail: biuro@bakale.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: BAKALE lighting, 83-031 Cieplewo, Długa 105 lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@bakale.pl).
   3. Mogą Państwo skorzystać z gotowego formularza: Formularza odstąpienia od umowy konsument BAKALE, lub skorzystać z przycisku „dodaj zwrot". który dostępny jest w zakładce Twoje konto. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
   4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   5. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Rozdziale 8 i 9 niniejszego Regulaminu przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym.
   6. Sprzedający zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez osobę wskazaną w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego - co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
   7. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie Internetowym zakup Towaru miał charakter zawodowy - Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu - informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu - nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy - nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru - Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.
   8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. Umów:
    1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na ryku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    3. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    4. których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    5. o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
    6. których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    8. zawartej w drodze aukcji publicznej;
    9. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
    10. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;


  9. Skutki odstąpienia od umowy przez konsumenta oraz osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym

   1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
   2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   3. Zakupiony towar prosimy odesłać lub przekazać nam na adres: BAKALE lighting, 83-031 Cieplewo, Długa 105, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni
   4. Zwracany towar winien byc w stanie nienaruszonym i nie nosic śladów użytkowania. Odsyłany towar musi być spakowany w orginalnym opakowaniu.
   5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ( koszt ich odesłania), ich wysokość uzależniona jest od rodzaju zamawianego towaru.
   6. Nie przyjmujemy zwrotów płatnych przy odbiorze.
   7. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


  10. Reklamacje dotyczące Towarów

   1. Każdy zakupiony towar można zwrócić w terminie 14 dni od daty zakupu w przypadku, kiedy będzie posiadał widoczną wadę fabryczną uniemożliwiającą korzystanie z niego.
   2. Wypełniony formularz reklamacyjny: Formularz reklamacyjny towaru konsument BAKALE albo Formularz reklamacyjny towaru przedsiębiorstwo BAKALE należy kierować  mailowo na adres serwis@bakale.pl. lub tradycyjnie pocztą na adres BAKALE lighting, Długa 105, 83-031 Cieplewo. Można skorzystać również z przycisku „dodaj reklamację", który dostępny jest w zakładce Twoje konto. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni.
   3. Reklamacja Klienta jest rozpatrywana w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, regulamin sklepu oraz w niektórych przypadkach o regulamin firmy kurierskiej.
   4. Reklamowany towar należy przesłać na adres sprzedawcy: BAKALE lighting, ul. Długa 105, 83-031 Cieplewo.
   5. W przypadku uznania reklamacji, dalsze postępowanie będzie oparte na wyborze klienta. ( Punkt 11, podpunkt 4 lub 5)
   6. Jeżeli zostanie wybrana naprawa / wymiana, przedmiot po rozpatrzonej pozytywnie reklamacji zostanie wysłany niezwłocznie.


  11. Gwarancja i Rękojmia

   1. BAKALE Karolina Szymendera jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. Konsumentowi przysługuje również prawo do reklamacji produktów z tytułu gwarancji producenta.
   2. BAKALE Karolina Szymendera jako sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem. Klientowi, który nie jest Konsumentem przysługuje prawo do reklamacji produktów z tytułu gwarancji producenta.
   3. Czas gwarancji na dany produkt jest podany w specyfikacji technicznej lub na karcie zakupowanego produktu.
   4. Z tytułu gwarancji Klient będący konsumentem może domagać się:
    1. wymiany towaru na nowy* (art. 577 § 2, 3)
    2. nieodpłatną naprawę towaru*(art. 577 § 2, 3)
    3. wymiany towaru na inny towar z oferty
    4. obniżenia ceny towaru o kwotę w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
    5. odstąpienia od umowy i  zwrotu ceny towaru na konto (art. 577 § 2, 3)
   5. Z tytułu gwarancji Klient niebędący konsumentem może domagać się:
    1. wymiany towaru na nowy* (art. 577 § 2, 3)
    2. nieodpłatną naprawę towaru* (art. 577 § 2, 3)
    3. wymiany towaru na inny towar z oferty
   6. Każdy zakupiony towar można zwrócić w terminie 14 dni od daty zakupu w przypadku, kiedy będzie posiadał widoczną wadę fabryczną uniemożliwiającą korzystanie z niego.
   7. Gwarancji nie podlegają:
    1. towary, które mogły być przetwarzane mechanicznie, termicznie lub chemicznie
    2. uszkodzenia powstałe z przyczyn mechanicznych, w tym związanych z dokonaniem ingerencji w produkt przez osoby do tego nieupoważnione przez Gwaranta,
    3. uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych,
    4. uszkodzenia powstałe z przyczyn spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi (w szczególności wyładowaniami atmosferycznymi),
    5. uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem towaru,
    6. uszkodzenia spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z towarem, a w szczególności niezastosowaniem się do zaleceń dotyczących instalacji,
    7. uszkodzenia powstałe po przekroczeniu dopuszczalnych obciążeń, zastosowania nieprawidłowego środowiska zasilania,
    8. różnice w barwach wyrażone w kalwinach lub nazwach barwy białej, przed montażem należy sprawdzić temperaturę barwową zakupionych towarów.
   8. Przed aplikacją produktu niezwkłocznie należy sprawdzic jego zgodność z parametrami typu: temperatura barwowa, napięcie, moc, partia produkcyjna ( data produkcji). Reklamacje i zwroty nie będą uwzględniane, gdy produkt będzie nosił ślady użytkowania.
   9. W wypadku stwierdzenia naruszenia plomb gwarancyjnych lub śladów ingerencji osób nieupoważnionych przez Gwaranta, prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione , eksploatowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub usunięcia/zamazania elementów pozwalających na zidentyfikowanie towaru klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi/gwarancji
   10. Reklamacji z tytułu gwarancji podlegają jedynie wady konstrukcyjne i produkcyjne, powstałe z winy producenta, sklep BAKALE lighting nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieodpowiedniego używania zakupionych produkt.
   11. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje prawo wyboru rodzaju reklamacji pomiędzy:
    1. reklamacją z tytułu rękojmi
    2. reklamacji z tytułu gwarancji
   12. : Terminy zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Konsumenta:
    1. Jeśli Konsument zgłosi reklamację w ciągu roku, to domniemywa się, że rzecz posiadała wadę w dniu nabycia i kupujący nie musi udowadniać istnienia winy.
    2. Jeśli Konsument zgłosi reklamację w okresie od roku do 2 lat, to kupujący musi udowodnić istnienie winy, że rzecz posiadała wadę w dniu nabycia.
   13. Zgodnie z art. 5561 §1 wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umowa jeżeli:
    1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
    2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
    3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
    4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym,
   14. Z tytułu rękojmi Klient będący konsumentem może domagać się:
    1. wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
    2. nieodpłatną naprawę towaru*(art. 561 § 1)
    3. obniżenia ceny towaru o kwotę w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. (art. 560 § 3)
    4. odstąpienia od umowy i  zwrotu ceny towaru na konto (art. 561 § 1)
   15. Nie przyjmujemy także zwrotów towarów które zostały uszkodzone podczas transportu i nie dokonano czyności ujętych w § 6  podpunckie 7, 8, 9 i 10 lub w sposób ich nie prawidłowego używania.
   16. Przed montażem należy zapoznać się z informacjami technicznymi towaru, które znajdują się w instrukcji obsługi i specyfikacji technicznej oraz ogólnymi informacjami technicznymi pod linkiem Informacje techniczne. 


  12. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

   1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
   2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: BAKALE lighting, Długa 105, 83-031 Cieplewo; mailowo pod adres sklep@bakale.pl.
   3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.


  13. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

   1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BAKALE Karolina Szymendera a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
   2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BAKALE Karolina Szymendera a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę BAKALE Karolina Szymendera (Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku).
   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
   4. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


  14. Załącznik 1 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

   1. Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje również osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu o charakterze niezawodowym, tzn. wynikającym w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje - Konsumentowi Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:
    1. w przypadku umowy sprzedaży od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
    2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno od dnia,w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
    3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
    4. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy;
    5. w przypadku umów, której przedmiotem jest dostarczanie usług lub treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym - od dnia zawarcia umowy.
pixel